BOSAD Boya Sanayicileri Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle derneğimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idari ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak, Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13, D:534740 Suadiye, Kadıköy / İSTANBUL adresine yerleşik BOSAD Boya Sanayicileri Derneği (“Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği;
KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin Vergi Hukuku, İş Hukuku, Türk Ticaret Hukuku, ve Türk Borçlar Hukuku gerekleri yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
KVK Kanunu uyarınca kişisel verileriniz ilgili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamının Yönetimi ve Hukuki Sebebi;
Müşteriden iletilen bilgiler, tedarikçi firmadan alınan bilgiler, sözleşmede alınan bilgiler, sistemden alınan bilgiler, bayilerce ve bayiler aracılığıyla iletilen veriler işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları;
KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir;

1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
6- (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi KVK Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirisiniz.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 13.maddesine uygun olarak Başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belilenen tarifedeki ücret hariç olmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerçeklendirilir.