Dernek Tüzüğü

BOYA SANAYİCİLERİ DERNEGİ ANA TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Derneğin Adı

Madde 1- Derneğin adi “Boya Sanayicileri Derneği’dir. Derneğin kısa okunuşu “BOSAD” tır.

Derneğin Merkezi

Madde 2- BOSAD Dernek Merkezi İstanbul’dur. Gerekli görüldüğünde yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 3- Derneğin amacı, ülkemiz Boya Sanayinin üretici, tedarikçi kuruluşlarını sektörel bir çatı altında toplayarak, dernek üyeleri arasında, mevzuata uygun olarak iş birliği sağlamak, sanayinin sorunlarını tek çatı altında dile getirmek, hak ve menfaatlerini korumaktır. Bu alanlarda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler tüm yasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda üretim yapmak, işyerlerinde gerekli teknik ve hijyenik şartları taşımak, sektörel rekabet kurallarına uymak, tüketici ve üretici haklarını korumak ve çevreye zarar vermemek ana kuralları içinde çalışmaya ve bu faaliyetlere katkı sağlayarak sorumluluk taşımayı amaç edinmişlerdir.

Ayrıca ülkemizde ulusal ve uluslararası standartlı boya tüketimini arttırmak, tüketicilere sağlıklı, kaliteli boya sanayi ürünlerinin sunulmasını sağlamak üzere boya sanayi hakkında gerekli bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi sağlamaktır.

İlgili sektördeki tüm alanlarda üretici ve tüketici haklarının yürütülüp geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, boya sanayi ve ilgili yan sanayinin üreten ve pazarlayan, tüketen kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişilerin arasında yakın bir iş birliği ve mesleki dayanışmayı sağlamaktır.

Hizmet Konuları

Madde 4- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyet ve çalışmaları yapar.

 1. Dernek üyelerini ilgilendiren sektörel konularda kararlar almak, gerekli konularda tavsiyelerde bulunmak.
 2. Türk Boya Sanayinin ürünlerinin üstün özelliklerini ön plana çıkarmak, tüketilen diğer kalitesiz ve kayıt dışı ürünlerden ayrıştırmak ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek.
 3. Üreticiler arasında birlik sağlayarak mevzuat hazinlik ve geliştirme çalışmaları için kamu ve yetkili kuruluşlara danışmanlık yaparak gelişmelere yön vermek.
 4. Dünyada ve Türkiye’deki boya sanayinin ekonomik ve ticari gücünün kamuoyuna vurgulanması ve korunması, tespiti ve değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 5. Türk ve dünya tüketicisine kaliteli ve sağlıklı boya sanayi ürünlerinde daha iyi hizmet vermek için geliştirici yönde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
 6. Ülkemiz boya sanayi konusunda araştırmalar yapmak üyeleri bilgilendirmek.
 7. Üyelerin mesleki bilgilerini arttırmak için toplu yurt içi ve yurt dışı inceleme gezileri, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek ve uluslararası kongrelere katılmak.
 8. Üretici kuruluşların ihtiyacı bulunan kalifiye personelin yetiştirilebilmesi için eğitim programları düzenlemek.
 9. Boya sanayi konusunda halk sağlığını tehdit edici unsurlara karşı, dernek üyelerinin bu yönde birlikte hareket etmesini sağlamak.
 10. Çalışan mevcut tesislerin ihracat potansiyelini değerlendirerek potansiyel ve fiili kapasitelerini takip ve teşvik etmek.
 11. Bilimsel ve mesleki araştırmalar yapmak, bunları desteklemek, yardımda bulunmak, üyeler ve üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini desteklemek.
 12. Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, web sitesi vb. iletişim vasıtalarından faydalanmak. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller ve yazışmalar tertip etmek.
 13. Halen mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerler ile iş birliği yapmak.
 14. Türk boya sanayisinin güçlenmesi için sanayicilerin, iş ve bilim adamlarının, devlet, kamu ve özel sektör kuruluşlarının görüşlerini alarak resmi makamlara duyurmak, gerekli koruma ve teşvikin sağlanması için temaslar ve çalışmalar yapmak.

Çalışma Biçimi

Madde 5-Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için kazanılmasına caba harcar.

1-Kuruluş amacına uygun yeni üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcar.

2-Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar öneri ve dilekleri saptar.

3-Amaç ve hizmet konular ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulabilir.

4-Konusu ile kuruluş amacı ve hizmet konuları için gereken taşınır ve taşınmaz mallar iktisat edebilir ve üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaat yaptırabilir, işletme kurabilir.

5-Hizmet konuları ile meslek ve sanata ilişkin toplantı, konferans, temsil, fuar ve festival ve gösterilere katılarak üyelerin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler, etkinliklerde bulunur. Kitap, dergi, bülten, web sitesi ve broşürler yayınlar.

6-Amac ve Hizmet konularına yönelik olarak yazılı ve görsel basında reklam verir, haber ve oturumlarda temsil ettirir.

7-Yardım toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

8-Amac ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

9-Sektörel ve mesleki alanda kurulacak Federasyonlara üye olabilir. Üye olunan federasyon aracılığıyla Konfederasyonlara da üye olabilir, iş birliği yapabilir.

Dernek Amblemi

Madde 6- Derneğin amblemi ve renkleri, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Dernek ambleminin nerelerde kullanılacağına da Yönetim Kurulu karar verir.

Faaliyet Alanı

Madde 7- Dernek, mesleki alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

BÖLÜM II

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Koşulları

Madde 8- Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

1-18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak.

2-Derneğin bir üyesi tarafından önerilmiş olmak.

3-Boya sanayi ve diğer yan sanayilerde İşletme Ruhsatı almış bir işletmenin -şirketin veya bu işletmelere -şirketlere hammadde- yarı mamul madde satan şirketin- işletmenin sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmak veya bu nitelikteki bir işletmeden Derneğe üye olabilmesi hususunda yetki verilmiş kişi olması, ayrıca üye kuruluşun bulunduğu bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarına üye olması veya diğer ilgili meslek kuruluşlarına üye olması.

4-Söz konusu işletmeler Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunca belirlenen bir temsilci ile temsil edilir.

5-Derneğe üye olmaları yasaklananlar; Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak kaydı ile Dernekler Kanunu uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almayanlar derneğe üye olamazlar.

6-Yönetim Kurulunca belirlenen aylık aidatı ödemeyi ve belirlenecek artırımları kabul etmiş olmak.

Üyelik Türleri

Madde 9- Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Dernek Üyesi:

Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ve haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile, her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

2-Onursal Üye:

Derneğe, amaç ve hizmet konularına bağlı bulunanlar arasında en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyedir. Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp, zorunlu olarak aidat ödemezler.

3-Üyelik Hakları:

Üyelik Hakları Şunlardır;

a-Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

b-Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

c-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, üye eşitliğine kısıtlayıcı veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Asil Üyeler Genel Kurula katılma, Yönetim Organlarını seçme ve seçilme haklarına sahiptir.

Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakki vardır. Üye oyunu kendisi bizzat kullanabilir.

Üyelik İşlemleri

Madde 10- Dernek Üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Dernek Üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konular ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi” ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.

2-Adayin üyelik isteğinin isleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şart olup, derneğin amaç ve hizmet konularında faaliyet göstermek de gereklidir.

3-Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile, aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

4-Adayin dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı ile yıllık aidatın gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.

5-Dernek Yönetim Kurulunun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilmez.

Üyeliğin Son Bulması

Madde 11- Üyelik, olum ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm aidatları alınır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 12- Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Belirlenen üretici kıstaslarından herhangi birini kaybetmek veya yerine getirmemek

2-Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek.

3-Derneğe üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına aykırı davranmak.

4-Tum aidatlarını ödemedikleri için üst üste iki Olağan Genel Kurul Toplantısına kabul edilmemek.

5-Derneğin amacına aykırı hareket ve islerde bulunmak.

6-Derneğe üye olabilme koşullarını yitirmek.

7-Bir mali çalışma yılında (01.01.2…- 31.12.2…) üye aidatlarını üç (3) defa ödemeyen üyelerin üyelikleri düşürülür ve mevcut eski borç bakiyeleri tahsil edilir.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

Madde 13- Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verilir ve yazılı olarak üyeye bildirilir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içerisinde Dernek Yönetim kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz, kendisini takip eden İlk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin suresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde alınan karara karşı Mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

BÖLÜM III

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Organlar

Madde 14- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde 15- Dernek Genel Kurulu her iki yılda bir olağan olarak mayıs ayı içinde toplanır ve üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek Merkezinin bulunduğu İl’de çalışmalarına baslar.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 16- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

1-Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

2-Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ilık toplantı ile ikinci toplantı arasındaki sure yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren altı (6) ay içinde yapılması zorunludur.

3-Genel kurul, katılma hakki bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 17- Genel Kurul toplantısında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen ”Genel Kurul Üyeleri Çizelgesindeki” adları karsısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya katılabilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

2-Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter seçilir.

3-Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

4-Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakki olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

5-Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin Dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 18- Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve karar uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır.

1-Dernek üye sayısının (1/5) inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

2-Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

3-Denetleme Kurulunun Dernek Disiplin işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.

4-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Madde 19- Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1-Türk Yasaları ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.

2-Çalışma donemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği gelir ve gider çizelgelerinin görüşüp onaylamak.

3-Çalışma donemi Yönetim ve Denetleme Kurulu, Asil ve yedek üyelerini seçmek.

4-Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylanmak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.

5-Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.

6-Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararına karsı yaptıkları itirazları hakkında karar vermek.

7-Derneğe taşınmaz satın alınması ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.

8-Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla iş birliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak.

9-Derneğin dağıtılmasına, malvarlığının dağıtılmasına karar vermek.

10-Gerekli diğer konularda karar vermek.

11-Ortaklik, İktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

Yönetim Kurulu

Madde 20- Yönetim Kurulunun oluşum bicimi aşağıda gösterilmiştir.

1-Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için seçilmiş on üç (13) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur. 2-Yedek üyeler, boşalan Asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden secim için Genel Kurul bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 21- Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantıda bir Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, üç Başkan Yardımcısı, bir Sayman Üye seçmek sureti ile görev bölümü yapılır.

2-Yönetim Kurulu her çalışma yılı için toplantı takvimini belirler ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

3-Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

4-Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

5-Bir mali yıl içinde Yönetim Kurulu toplantılarına üç (3) kez katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1-Turk Yasaları ve bu Ana Tüzük Hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak.

2-Dernegi, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer bir ya da birkaç üyeye de yetki vermek.

3-Calisma donemi, çalışma programı ile yıllı bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak.

4-Gecen Çalışma donemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak

5-Dernek Başkanının önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul kararına aykırı hareket eden aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek.

6-Genel Kurul Toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak.

7-Danisma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek.

8-Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak.

9-Derneğin islerini yürütecek personel ve danışmanlarını atamak ve gerektiğinde islerine son vermek.

10-Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.

11-Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.

12-Gecen çalışma donemi sorumlusu Yönetim Kurulunda Görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve ayni bicimde gelecek çalışma donemi Yönetim Kuruluna teslim etmek.

13-Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde 23- Dernek her turlu yasal denetime acık olduğu gibi, iç denetim acısından Denetleme Kurulu aracılığı ile dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

1-Denetleme Kurulu, Genel Kurulda acık oyla iki yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

2-Denetleme Kurulu secimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

3-Denetleme Kurulu en az üç (3) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

4-Denetleme Kurulu, derneğin, bütçe hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma donemi programı ile Yıllık Bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazire bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan gecen çalışma donemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

Ortak Hükümler

Madde 24- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi çalışma donemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

Çalışma Grupları ya da Yönetim ve Hizmet Komiteleri

Madde 25- Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Çalışma grupları ya da geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler Yönetim kararı ile seçilirler.

Çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek, etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak.

Genel Sekreter

Madde 26- Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından veya dışardan bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunca kendisine tevdi olunan isleri, derneğin günlük idari islerini, Ana Tüzük ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre yürütür. Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder, derneğin büro ve diğer çalışanları Genel Sekretere bağlı olarak görev yaparlar. Genel Sekreterin yaptığı bütün işler Yönetim Kurulunun kontrolüne tabidir.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 27- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 28- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 29- Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kay itli üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 30- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Şubat ayin içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yap ildiği tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şube adına delege seçilmeleri halinde genel merkez genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

BÖLÜM IV

MALİ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi ve Bütçe

Madde 31- Derneğin çalışma donemi 1 Ocak’ta baslar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki sure içerisinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde ayni sureye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin Gelirleri

Madde 32- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Giriş Aidatı: Bir defaya mahsus olmak üzere 2.000 TL (İkibin Türk Lirası) üyeliğe kabul edilen her üye için öngörülen aidattır.

2-Yillik Aidat: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı suresince ödenmesi zorunlu olan, yıllık üzerinden IV. Ayrı Döneme bölünen aidattır. Bu aidat aylık, üye başına 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

3-Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri.

4-Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival ve gösteri ile benzerinde elde edilen gelirler.

5-Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.

6-Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler

7-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

8-Diğer gelirler.

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 33- Gelir ve gider işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

1-Giris aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık aidat her donem düzenli olarak ödenir.

2-Dernek gelirleri “Alındı Belgeleri” ile toplanır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen bicim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alindi belgesi yerine geçer.

Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin acık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

3-Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınmaması halinde harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

Defterler

Madde 34- Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

 1. İşletme hesabi esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Uye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere islenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbas Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve sekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım surelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere islenir.

5-Isletme Hesabi Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alindi belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adi, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere islenir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’nci alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 35- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alimi konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BÖLÜM V

GENEL HÜKÜMLER

Madde 36- Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az on beş (15) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda Tüzük değişikliği görüşülemez.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 37- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’u’dur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye suresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Boya Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye islemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, eğitim veya bilimsel çalışma yapan kamu/ sivil toplum kurulusuna hibe edilir ve Genel Kurulun onayına sunulur. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek sureler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma suresi beş yıldır.

Yönetmelikler

Madde 38- Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen Yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

1-Personel Özlük Hakları Yönetmeliği

2-Genel Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği

3-Iktisadi İşletme Yönetmeliği

Hüküm Eksikliği

Madde 39- Bu Ana Tüzük uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinden Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanun’u, Hükümleri uygulanır

Yürürlük

Madde 40- Bu Ana Tüzük, ilgili makamlara başvurulması ile birlikte Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.