Temel İş Ahlakı İlkeleri

Bosad Üyelerinin Uymakla Yükümlü Oldukları Temel İş Ahlakı İlkeleri

GİRİŞ

Bosad (Boya Sanayicileri Derneği) ulusal ve uluslararası hukuk sisteminin temel ilkeleri doğrultusunda Türkiye'nin Genel Ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak ve Boya Sanayimizin gelişimini, rekabet gücünü uluslararası platformlarda arttırmak amacı ile faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Bosad ülkemizdeki tüm özel/kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği imkanlarını sürdürmek için her türlü resmi girişimlerde bulunmayı hedeflemektedir.

Bosad'ın temel vizyonu, Türkiye'de Boya Sanayimizin gelişimini ve etkinliğini sağlamak, sektörde önder ve örnek bir kuruluş olmaktır. Bu temel yaklaşım içinde Bosad ve üyeleri günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartlarını ortaya koymaktadır.

İyi bir sektörel iş ilişkisi oluşturmak ve en iyi uygulamaları mümkün kılmak için uyulması gereken aşağıdaki genel çalışma ilkelerini kabul eder. Bu temel belge gücünü, gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların inancı ve kabulü, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.

Bosad üye ve kuruluşları, yurt içi ve yurt dışında iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde aşağıda belirlenen İş Ahlakı Genel İlkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenir.

TEMEL AMAÇLAR

1) Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören İş Ahlakı İlkelerini tanımlamak,
2) İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,
3) İş ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,
4) Boya sanayinde iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek,
5) İş ahlakına uymanın ülkemiz kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yaymak ve yaygınlaştırmaktır.

GENEL İLKELER

A. DÜRÜSTLÜK
Üyeler ve kuruluşları, iş yaşamında onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu anlamda:

1) Ticari faaliyetleri, sundukları hizmet ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler,
2) Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarları için kullanmazlar,
3) Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili olarak, başka kişi ve kuruluşlara bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar,
4) Kendilerinin, başkalarının ticari ve mali durumu hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar,
5) Boya sanayi ve diğer yan sanayi alanlarında ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar, bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar.

B. HUKUK DÜZENİNE SAYGI
Bosad üye ve kuruluşları, tüm faaliyetlerinde ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda:

1)Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
2) Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
3) Yasa dışı suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş yaşamında iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
4) Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmaların içine girmezler.

C. SEKTÖREL ÇALIŞMA ORTAMI VE ÇALIŞANLAR
1) Çalışanları ile olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar,
2) Kişi ve kuruluşlar, çalışanların hakları ile ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar.
3) Çalışanlar ile ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.
4) Çalışanları, mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.
5) Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydı ile şirketin geleceğine ilişkin karar ve bilgileri paylaşırlar.
6) Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar.
7) Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunurlar. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt genelinde yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.

D. DEMOKRATİK PARLAMENTER ALANDAKİ İLİŞKİLER
Bosad üyeleri, şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarında aktif görevde olan parlamenter ve kamu görevlilerini istihdam etmezler; yönetim, denetim ve diğer hiçbir organlarında görev vermezler. Kamu ortaklığı bulunan üye şirketlerin bünyesinde çalışan kamu görevlileri bu kurala istisna teşkil eder.
Çalışanlarının siyasi partiler ile olan ilişkilerini ticari çıkarları doğrultusunda yönlendirmez ve bu ilişkilerden bireysel ve kurumsal çıkar elde etmeye çalışmazlar.

E. EKONOMİK VE TİCARİ YAPILANMA, BİLGİ EDİNME, KULLANMA, SAKLAMA
Bosad üyeleri ve kuruluşları iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgiyi elde tutma, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler. Bu çerçevede yasalara ve rekabet güçlerine tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak;

1) Üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler.
2) Kamuoyunu, şirket politikaları ve performansı, çevre ve etik değerleri açılarından işletmelerin yapıları ve faaliyetleri ile ilgili konularda bilgilendirirler.
3) Hissedarlara ve yatırımcılara, doğru bilgiye dayalı karar alabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi verirler.
4) Müşteri veya iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.
5) İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak iş ile ilgili sır yada gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.
6) Bosad üyesi olarak kanun ve hukuk çerçevesinde Türk Özel sektörünün Genel Temayülleri ve Uygulamalarına uymakla mükelleftir. Bu çerçevede üyelerimiz kayıtlı ekonomik faaliyetler içinde bulunmak zorundadırlar. Ayrıca üyesi bulunduğu şirketin kanuni ve yasal her türlü zorunlulukları yerine getirme yükümlülüğünü taşımaktadırlar. Bu meyanda vergi, SSK borcu, kaçak işçi çalıştırmama, belirlenmiş sektörel kalite ve çevre standartları içinde üretim yapmak ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterirler.

F. ÇEVRE
Bosad üye ve kuruluşları, faaliyetlerinden dolayı doğanın, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

UYGULAMA

Derneğin üyesi, Yönetim Kurulunca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen Temel İlkelere uymayı taahhüt ederler. Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruları uygun gördüğü takdirde ilgili kişi veya kurumun üyeliğine son verir.