2010-2009 Faaliyetlerimiz

Bosad'ın Bürokratik Kesim ile İlgili Çalışmaları

Bosad, boya ve hammadde sektörümüzün uzun yıllardır eksikliğini duyduğu, geniş boyutta sektöre yönelik yapılan bürokratik faaliyetlerinde, etkin ve verimli sonuçlar aldığımız 2009-2010 dönemini geride bırakmış bulunmaktadır.

Bosad'ın bürokratik alandaki dönemsel yoğunluktaki temasları, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere Genel Sekreterlik koordinasyonunda her alandaki teknik uzmanlarımızın geniş katılımı ve katkısı ile sürdürülmüştür. Boya ve hammadde sanayimizin yaşadığı güncel ve yapısal sorunlara yönelik sektörel/ mesleki girişimlerimiz bu çalışma döneminde de yoğunlukla devam etmiştir.

Sektörümüzün bünyesinde gelişen temel sorunlarımızın çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılan çok yönlü girişim ve temaslar, düzenlenen Bosad Heyetleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan temaslar sektörümüzün sorunlarının oluştuğu ve acil çözüm bekleyen konularda üst düzey devlet kurum ve kuruluşları ile geniş boyutlu olarak bürokratik kesimler ile bu çalışma dönemi içinde sürdürülmüştür. Bosad'ın bürokratik temas alanları;

 • T.C. Başbakanlık ve ilgili birimleri,
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
  • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
  • Yüksek Fen Kurulu ve ilgili birimler
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • İSGÜM Genel Müdürlüğü,
  • Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimleri,
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ilgili birimleri,
  • Hava Yönetimi Daire Başkanlığı
  • Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı
  • İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
  • Atık Yönetimi Daire Başkanlığı
  • Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı
  • Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı
 • T.C. Hazine- Dış Tic. Müst. ve ilgili birimleri,
  • İhracat Genel Müdürlüğü
  • İthalat Genel Müdürlüğü
  • Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü
  • Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
 • T.C. Başbakanlık/ Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili birimleri,
  • Gümrükler Genel Müdürlüğü
 • T.C. Maliye Bakanlığı ilgili birimleri,
  • Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • Gelir İdaresi Başkanlığı
  • Gelirler Kontrolörlüğü Başkanlığı
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili birimleri,
  • Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri,
  • İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
  • Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri, 
  • Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü
  • Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
  • Sanayi Genel Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Başkanlığı
  • Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,
 • EPDK ve ilgili birimleri,
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ve ilgili birimleri
  • Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
  • Uluslararası Standartlar Müdürlüğü
  • TSE-Kimya İhtisas Grubu
  • Boyalar ve Vernikler Ayna Komitesi

 

2009-2010 dönemini kapsayan Bosad bürokratik çalışmalarında, Meslek Örgütümüzde oluşturulan çalışma gruplarının etkin girişim ve faaliyetleri sonucunda, sektörümüzün birçok bürokratik ve yapısal alanlarındaki güncel sorunlarına Mesleki ve Sektörel Çözümler getirilmektedir. Bu sektörel çözümlerin başında;

 • Sektörel bazlı temel ürün ithalatının serbestleşmesi ve diğer yasal izin ile düzenlemelerin Bosad önerileri ile gerçekleştirilmesi (EPDK ile Solvent ve türevlerinde izinlerin liberasyonu- 2009 Ocak / EPDK yeni yapılanması içinde sektörel konumlu çalışmalar)
 • Gümrüklerde hammadde ithalatına yönelik yaşanan çok çeşitli teknik sorunların çözümü,
 • T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar dahilinde sektörümüzde KDV ve ÖTV indirim talepleri ve sağlanan kazançlar,
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı/YFK ile Birim Fiyat Poz No çalışmaları 2009, 2010 ve 2011 dönemsel çalışmalar,
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı/Piyasa Gözetim ve Denetim uygulamalarına yönelik destek çalışmaları,
 • Boya ve hammadde sanayimizin üretim ve teknolojik yapısıyla ilgili bürokratik alandaki sorunların çözümleri,
 • Mesleki teknik eğitim proje ve çalışmaları ile sektörel işgücümüzün iyileştirilmesi, düzenlenmesi,
 • Tehlikeli Kimyasallar ve REACH başta olmak üzere Kimya Ana sektörü içinde boya ve hammadde alanında büyük ihtiyaç duyulan teknik envanterin tamamlanması ve REACH Kayıt Sistemini oluşturan tek sektör olma özelliği,
 • Bosad'ın ilgili Çalışma Grubu uzmanlarının desteği ile Karayollarının ihale sistemi içinde Teknik Şartnamelerin revizeleri ve hazırlanması
 • TSE Standartlarına yönelik teknik çalışmalar,
 • Sektörümüzün dış ticaret yapısına yönelik sağlanan destek ve kazanımlar konusundaki DTM kaynaklı etkin çalışmalar, v.b. bu alanda yer almaktadır.
Diğer Bürokratik Temas ve Çalışmalar
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Envanter ve Risk Değerlendirme Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından ana kimya ve boya sektörünü yakından ilgilendiren Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik dahilinde; üretilen, ithal edilen kimyasalların envantere girişlerine yönelik bilgilendirme ve uygulamaya yönelik Bosad üyelerine teknik bir seminer düzenlenmiştir.
 • Bosad ve REC (Bölgesel Çevre Merkezi) tarafından ortak olarak düzenlenmiş olan Uçucu Organik Bileşiklere İlişkin Direktifler Seminerinde; T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı uzmanları ve REC'in AB'deki uzmanları tarafından VOC düzenlemeleri ile ilgili AB'deki VOC regülasyonları ve gelişmeleri dahilinde, Türkiye'deki uyumlaştırma çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı,  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi, Atık Yönetimi, Hava Yönetimi, Atıksu Yönetimi ve Toprak Yönetimi konularında Kiplas'ın Çevre uzmanları tarafından, kimya ve boya sektörünü ilgilendiren ulusal mevzuatlar hakkında genel bilgilerin verildiği teknik bir seminer düzenlenmiştir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ile Bosad'ın yaptığı sektörel görüşmeler sonucunda Bakanlıkça yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde, boya ve hammadde sektörünü de ilgilendiren yönetmeliğin uygulanması alanında, Bosad önerilerinin hayata geçirilmesi geniş ölçüde sağlanmıştır.
 • Sektörümüzün teknik yapılanmasına yönelik son dönemde düzenlenen ve T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayınlanan G-Tebliği çerçevesinde ortaya çıkan uygulamalar ve teknik sorunlar, sektörümüze yönelik önemli ekonomik yükler getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda ilgili bürokratik yapının değişimine yönelik Bosad bünyesinde kurulan teknik çalışma grubu ile, ilgili Bakanlık ve TSE nezdinde ortak girişimler yapılmış olup, Bosad önerilerinin Mayıs 2011 döneminde yapılacak YAMTEK teknik komisyon toplantısında karara bağlanması beklenmektedir. Bosad sektörel önerilerinin büyük olasılık ile kabul edilmesi söz konusudur.

Bosad'ın Sektörel Konumlu Çalışmaları

Bosad'ın sektörel hedefleriyle uyumlu diğer mesleki kuruluşlarla farklı boyutta ve ölçekte yaptığı sektörel çalışmalarla, 2009-2010 çalışma döneminde de mesleki alandaki çalışmaları sürdürülmüştür. Kimya ve boya sektörü ile ilgili her çeşit mesleki çalışmalarda Bosad, sektörümüzü temsilen yer almış, yazılı/sözlü öngörü ve değerlendirmeleri ile diğer kuruluşlara nazaran farklı boyutta ve sonuçta mesleki başarı sağlamıştır.

Bu alandaki çalışmalar yoğun şekilde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri önderliğiyle, Teknik Çalışma Gruplarımızın uzmanları ve Genel Sekreterliğimizin katılımlarıyla sürdürülmüştür. Bu süreçte başta Kiplas, TİSK, TOBB, TİM, İZODER, İMSAD, TKSD ile beraber önemli bölgesel Sanayi ve Ticaret Odaları  nezdinde ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sektörümüzle bağlantılı olarak çalışan Üniversite ve Yüksek Okullar ile de ortaklaşa proje bazında mesleki eğitim çalışmaları bu dönem içinde de devam etmiştir.

Mesleki işbirliği yapılan bu kuruluşlarla çeşitli sektörel alanlarda, ortak zeminli ve teknik bazlı çalışmalar yapılmakta ve düzenlenen organizasyonlarda etkin rol alınmaktadır. Bu bağlamda, oluşturulan Kimya Sektör Platformu (KSP) ile birlikte İzmir'de gerçekleşen IV. ve Ankara'da gerçekleşen V. Kimya Şuralarına katkı ve katılım sağlanarak sektörel işbirliklerine devam edilmiştir.

Mesleki işbirliği yapılan örnek bir Bosad çalışması ise İMMİB/İKMİB ile birlikte ortaklaşa sürdürülmüştür. 2009 döneminde “Boya Sektörüne Yönelik İhracat Stratejisi Belirleme” alanında ortak sektörel toplantı düzenlenmiş, geniş sektörel katılım ile bugün ve gelecekteki ihracat hedefleri belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma içinde ihracata yönelik;

 • Rusya, Ukrayna ve Romanya vazgeçilemeyecek olan ve tutundurma çalışmalarının yapılacağı ülkeler,
 • İran, Libya, Suriye, S.Arabistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'nın ihracatta hedef pazar olarak belirlenen ülkeler ve
 • Irak'ın potansiyeli ve yakınlığı nedeni ile de özel statülü ülke olarak değerlendirilmesi gereği konusunda sektörel mutabakat sağlanmıştır.

Ayrıca İMMİB/İKMİB ve DTM ile yapılan çalışmalarda Ticari Alım Heyetleri oluşturulmuş,  bu heyetlere sektörel katılım sağlanarak; İran, Suriye ve Cezayir (2010) ziyaretleri gerçekleştirilmiş, boya ve hammadde ihracatımızın gelişimi için çalışmalarda bulunulmuştur.

İMMİB ile yapılan mesleki çalışmalarımız içinde ayrıca, sektörümüzün teknik yapısını ilgilendiren konularda işbirliği yapılmış, REACH ve CLP Yardım Masaları tarafından; Mart ve Ekim 2010 dönemlerinde Bosad üyelerine özel seminerler verilmiş, sektörel bilgi paylaşımı sağlanmıştır.

Bosad'ın uluslararası eş kuruluşlar ile yaptığı ortak çalışmalar bazında; ESIG (European Solvents Industry Group) Genel Direktörü Ms. Dorothee Arns'ın katılımları ile; AB'de uygulanmakta olan önemli sektörel konuların yer aldığı (VOC, REACH, İSG uygulamaları) teknik bir bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. (Mayıs 2010)

Sektörel Ortak Katılımlı Projeleri

paintistanbul 2010 Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı

Bosad; Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Sektörel Destekçileri ile birlikte iki yılı aşkın bir süre boyunca çalışmalarını sürdürmüştür. paintistanbul 2010, 23-26 Eylül 2010 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenmiştir. Fuar kapsamında sosyal etkinlikler ve ticari sunumlar yapılmış, Kongre kapsamında ise boya ve hammadde sektörü ile bağlantılı son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri içeren oturum ve  sunumlar gerçekleştirilmiştir. Kongreye 469 kişi katılmıştır. Katılımcıların %47'si sanayiden, % 43'ü üniversitelerden ve %10'u ise diğer kuruluşlardan gerçekleşmiştir. Kongreye yurtiçi katılım %89, yurtdışı katılım ise %11 olarak gerçekleşmiştir.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığı başkanlığında ve DTM/İKMİB yetki ve sorumluluğunda 50 ülkeye yönelik, Ticari Ataşelikler ve Büyükelçilikler bazında geniş ölçekli tanıtım çalışmaları yapılmıştır. DTM ile yapılan iş birliği sonucunda, 6 ülke ve 25 kişilik, 20 firma bazında eş zamanlı Dış Alım Heyeti İstanbul'daki fuar merkezinde, sektörel katılımcılara yönelik ikili ticari görüşmeler yapmıştır.

Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı ve Bosad iş birliği ile yurtdışından heyetler getirilerek, eşleştirme görüşmeleri organize edilmiştir. Bu görüşmelerde 7 yabancı ülke firması yanında, 13 Türk firması ortak etkinliğe katılmış ve 35 ayrı ticari görüşme gerçekleştirilmiştir.

Paintistanbul 2010 projesi kapsamında ayrıca Avrupa Boyacılar Birliği  CEPE'nin AB dışında ilk Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilmiş ve CEPE Genel Kurul üyelerine Bosad olarak yemekli bir organizasyon düzenlenmiştir. Bu alanda diğer bir çalışma ise Alman Boyacılar Birliği VdL'nin Bosad Yönetim Kurulu ile fuar sürecinde yaptığı mesleki işbirliği toplantısı ve fuar ziyaretidir.

 İBB / Bosad Tarafından Düzenlenen  “Rengin Ahengi İstanbul” Projesi;

Ulusal bazda boya kültürü ve tüketimine yönelik geniş ölçekli sosyal ve kamusal duyarlılık yaratmak adına düzenlenen proje 2009 yılı III. çeyreğinde başlamış ve 2010 yılı Ekim döneminde İstanbul genelinde gerçekleştirilmiştir. İlgili proje, 7 Bosad üyesi sponsor kuruluş desteği ile (Betek, ÇBS, DYO, Kalekim, Kayalar, Marshall ve Polisan) 7 ilçede  (Kâğıthane, Ümraniye, Üsküdar, Bahçelievler, Çekmeköy, Esenler ve Kartal) tespit edilen mekânların dış cephelerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Projede 140 bina, 8 köprü ve yaklaşık 40 bin m2 dış cephe alanı yeniden düzenlenerek tüm İstanbul'a örnek çağdaş görünümler elde edilmiştir. Yapılan düzenlemeler, ortak genel uygulama bütçesi 350 bin TL ve 75 bin TL'lik medya iletişim ve tanıtım bütçesinden oluşmuş, ayrıca İBB Başkanlığı'ndan projenin organizasyonuna katkı sağlamak amacı ile 180 bin TL'lik ek finansal destek sağlanmıştır.

Bosad/ TOBB ve STK'ların Katılımları ile Evini Yenile Türkiye Projesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),  İnşaat Sektöründeki STK’lar, Halk Bankası ve inşaat sektörümüzün 90’a yakın firmasının, 13 bini aşkın bayi ile ortaklaşa, Halkbank’ın da 640 şubesiyle katıldığı “Evini Yenile Türkiye” kampanyası Ağustos 2009’da tüketicilere cazip imkânlar sunarak, yapı malzemeleri sektörüne ve ülke ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla başarıyla hayata geçirilmiştir.

Bosad/ MEB Ortak Eğitim Çalışmaları

Son dönemde Bosad ve boya sanayimizin nitelikli işgücü çerçevesindeki projeleri olan 2 Meslek Yüksek Okulu ve 11 Meslek Lisesine yönelik Eğitim Destek Çalışmaları üyelerimizin katkısıyla sürdürülmektedir. Bu çalışmalar Bosad'ın MEB ile imzaladığı Eğitim Destek Protokolü ile devam etmektedir.  Ayrıca Bosad'ın Mesleki Teknik Eğitim Projesi kapsamında yapılan, Bornova Selçuk Yaşar Meslek Lisesi ile ek bir MEB Teknik Eğitim Protokolü çerçevesinde ortak eğitim çalışmalarıyla devam etmektedir.

Bosad / REC - Türkiye / Boğaziçi Üniversitesi Katılımlarıyla Ortak Sektörel Etki Analizi (SEA) Projesi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın temel faydalanıcısı olduğu, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye) tarafından yürütülen ve Boğaziçi Üniversitesi’nin de destek verdiği “Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamındaki çalışmalardan biri de, AB uyum sürecinde değişecek mevzuatın; akü-pil, otomotiv ve boya sektörlerine etkilerinin ve muhtemel maliyetlerinin incelendiği Sektörel Etki Analizi (SEA) çalışmasıdır (2009-2010-2011). İlgili alanda Boya sektörünü temsilen proje Meslek Örgütü olarak Bosad’ın ve öncü kuruluşlarının yer alması ile sürdürülmektedir.

Bosad / Avrupa İşletmeler Ağı - Sabancı Üniversitesi AB 7. Çerçeve Programları 2007-2013 Projesi

2010-2011 yılı çalışma dönemi içinde boya ve hammadde sektörümüzün gelişim dinamiklerine yönelik katkı sağlamak amacıyla Bosad, “AB 7. Çerçeve Programları 2007-2013” nezdinde sektörümüze yönelik KOBİ ölçeğindeki üyelerin ve mesleki diğer eş kuruluşların ortaklaşa katılımları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanda Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı/İstanbul (AİA) ile ortak proje çalışmalar yürütülmektedir.

Bosad/Kiplas İşbirliği ile Meslek Standartları Projesine Yönelik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS)’nın başvuru sahibi olduğu ve Bosad’ın sektör katılımcısı olarak yer aldığı, Voc-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne sunulan, Voc-Test-10 referans numaralı ve “Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi”ne Kurumumuz Bosad’ı temsilen, Sn. Ahmet Faik Bitlis (Bosad Yönetim Kurulu Başkanı) ve Sn. Feridun Uzunyol’un (Bosad Yönetim Kurulu Başkan Vekili)  yetkili katılımları ile, ilgili proje Genel Sekreterlik desteğinde sürdürülmektedir.

Ulusal Meslek Standartları Oluşturma Projesi

Bosad'ın sorumluluk aldığı ilgili proje T.C. Çalışma Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Bosad'ın ortaklaşa yaptığı çalışmalar bazında başlamış olup, mesleki anlamda ulusal bazlı meslek standartlarının temel kriterlerinin ve uygulama alanlarının belirlenmesine yönelik düzenlenmiştir. Proje gelişim çalışmalarında Kiplas ile yapılan mesleki işbirliği alanında ilgili proje ele alınmış, Kiplas koordinatörlüğünde ve başta Bosad olmak üzere diğer KSP üyelerinin eş mesleki kuruluşları ile ortaklaşa sürdürülmektedir. Bosad; proje genelinde yapılan çalışmalarla, boya ve hammadde sektörümüze yönelik olan ve Bosad teknik çalışma grupları desteğinde belirlenen meslek standartları olan; Boya Kalite Kontrol Sorumlusu-Seviye 4, Boya Dolum Operatörü- Seviye 3, Renk Ayar Operatörü, Boya Üretim Ambalaj, Dolum Operatörü meslek standartları hazırlanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna sunulmuştur. Aynı çerçevede İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) ile İnşaat Boyacısı Seviye 3 meslek standardı çalışmaları da tamamlanmıştır.

Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi (PLM)

Yaklaşık bütçesi 50.000 Euro olan,   Leonardo Da Vinci Hareketlilik  Projesi 'ne başvuru 4 Şubat 2011 itibari ile yapılmıştır.

İKMİB in yürütücü,  Boya Sanayicileri Derneği, Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin paydaş olarak yer aldığı Almanya'da faaliyet gösteren ECT. Oekotokolokie GmbH firması tarafından organize edilecek ve Gothe Üniversitesi Profesörü tarafından desteklenecek olan yaklaşık 30 katılımcının REACH konusunda Teknik eğitime tabi tutulacakları, yaklaşık bütçesi 50.000 Euro olan   Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi'ne İKMİB tarafından 4 Şubat 2011 tarihinde başvuru yapılmıştır.

TAIEX Projesi

AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX),   üzerinden proje başvuruları ancak kamu kurum ve kuruluşları tarafından, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin koordinasyonu ile yapılabilmektedir.

Proje kapsamında teknik eğitim DTM, Çevre ve Orman Bakanlığı, İMMİB, TKSD, Bosad, TOBB, İGEME katılımcılarından oluşan yaklaşık 30 kişilik bir gruba verilecektir.

Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı Projesi

Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi amacı ile hazırlanan tebliğ kapsamında İKMİB ile Bosad iş birliği dahilinde, Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı Projesi oluşturulmuştur. Proje kapsamında 30 Bosad üyesi ve sektör kuruluşlarının katılımları ile yurtdışı pazarlama etkinliklerine yönelik sektörel ticaret heyetinin oluşturulması, pazar araştırması ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine yönelik hedefleri içermektedir. Projenin 2011-2012 döneminde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bosad'ın Diğer Mesleki Çalışmaları

Bosad 2009/2010 dönemi içinde etkin bir çalışma temposu ile sektörel sorunlarımıza yönelik, Bosad bünyesinde ortak çalışma grupları oluşturarak teknik çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu Mesleki Çalışmalar, Bosad Yönetim Kurulu üyelerinin desteği ile sürdürülmektedir. Bosad Çalışma Grupları, boya ve hammadde sektörümüzün, oluşan güncel ve yapısal sorunlarına yönelik düzenlenmekte ve bu dönem içinde 20'yi aşan Çalışma Grubu dahilinde devam etmektedir. Bosad Çalışma Gruplarına, üyelerimizin teknik uzmanlarının da katılım desteği sürmekte olup, bu alanlarda 150'ye yakın teknik uzmanımız ilgili faaliyetlerde geniş ölçüde katkı sağlamaktadır.

Bosad'ın Üyelere Yönelik Sosyal İçerikli Toplantıları

Bosad'ın sektörel sosyal içerikli çalışmaları içinde Ocak 2009 döneminde gerçekleştirilen toplantısında Prof. Dr. Kerem Alkin'in katılımlarıyla, Ekonomik Krizin Sektörümüze Etkilerinin değerlendirildiği, üyelerimize yönelik yemekli bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda üyelerimizin de katkısı ile ekonomik ve sosyal değerlendirmeler yapılmıştır.

Aynı bazda diğer bir toplantı ise Eylül 2010 döneminde,  Prof. Dr. Taner Berksoy'un katılımlarıyla, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin boya sektörümüze yönelik yansımalarını içeren bir sunum yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Bosad'ın sosyal içerikli mesleki faaliyetleri içinde yer alan diğer bir etkinliği ise sektörümüze teknik işgücü sağlayan Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu'nun eğitim tabanına verdiğimiz desteğimizin devam etmesidir.

Basın/ Yayın ve İletişim Alanındaki Bosad Çalışmaları

Bosad'ın 2009-2010 çalışma dönemi içinde boya ve hammadde sektörümüze yönelik genel çalışmaların yanında,  proje bazında da basın/ yayın çalışmaları gazete, dergi ve TV kanallarında gerçekleştirilmiştir. Dünya, Hürriyet,  Sabah gazetesi ve ekleri başta olmak üzere,  Capital, İnşaat& Yatırım, Dünya İnşaat, Euronewsport, Timreport, European Coatings Journal, v.b. dergilerde sektörümüze yönelik bilgi paylaşımı ve tanıtım sağlanmıştır. Bunun yanında 2009-2010 döneminde Bosad tarafından gerçekleştirilen paintistanbul 2010 ve İBB / Bosad Rengin Ahengi İstanbul kampanyasına yönelik de geniş ölçekli basın/ yayın çalışması yapılmış, yazılı ve görsel medyada çok çeşitli haber ve yorumlar yayınlanmıştır.